logo Ysgol Cymerau

Gweithgareddau a Thripiau

Dydd Gŵyl Dewi a Diwrnod y Llyfr 2022Dydd Gŵyl Dewi a Diwrnod y Llyfr 2022

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Pêl Droed yr Urdd (Bl. 5a6) 2022

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Rownderi'r Urdd Bl. 6Dydd Gŵyl Dewi a Diwrnod y Llyfr 2020

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Rownderi'r Urdd Bl. 6Pel Rwyd

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Rownderi'r Urdd Bl. 6Cystadleuaeth Pel Rwyd Bl. 6 Chwefror 2020

I weld mwy o luniau - cliciwch yma


Tarian Steffan 2019

I weld mwy o luniau - cliciwch yma


Rownderi'r Urdd Bl. 6Rownderi'r Urdd Bl. 6

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Darllen Dros GymruDarllen Dros Gymru

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


urddPenblwydd Sali Mali yn 50!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


urddGlan-llyn 2019

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 


mabolgampauDiwrnod Mabolgampau CA2

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


mabolgampauDiwrnod Mabolgampau CS

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


clawrCwricwlwm Amgen Bl. 6

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


clawrCystadleuaeth Code Club 2019

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


BIG PEDAL 2019BIG PEDAL 2019

Mawrth 25ain - Ebrill 5ed

Yn dilyn llwyddiant yr ysgol llynedd wrth ddod yn gyntaf yn ysgolion mawr Cymru, byddwn unwaith eto yn cymryd rhan yn y Big Pedal 2019!

Ar bob diwrnod o'r her bydd ysgolion yn cystadlu i weld pwy all gofnodi'r nifer mwyaf o ddisgyblion, staff a rhieni sydd yn beicio, sgwterau a cerdded i'r ysgol.

I weld trefniadau Big Pedal 2019 - cliciwch yma

I weld mwy o luniau - cliciwch yma


Gŵyl Rygbi Bl 3 a 4

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Diwrnod y Llyfr a Dydd Gwyl Dewi

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Ymweliad Bl.6 i Gaerdydd 2019Ymweliad Bl.6 i Gaerdydd 2019

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Ymweliad Plas Tan y Bwlch Blwyddyn 5Ymweliad Plas Tan y Bwlch Blwyddyn 5

Lluniau Ymweliad Plas Tan y Bwlch Blwyddyn 5, 2019.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


run for funTylluanod

Rhai o blant y Cyfnod Sylfaen wedi cael cwrdd â’r tylluanod wythnos diwethaf!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Gall Genod GwyneddGall Genod Gwynedd

Genod Bl. 5 a 6 yn cael hwyl yn Ysgol Eifionydd heddiw gyda criw Gall Genod Gwynedd.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


run for funGall Genod Gwynedd

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


run for fun'Run for Fun 2018'

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Diwrnod Gweithgareddau GYM

Bu Blwyddyn 5 a 6 yn ymweld a Ysgol Glan y Mor i gael blasu gwahanol weithgareddau! Diolch yn fawr iddynt.


gwahoddiadYmweliad Pili Palas Dosb. FfLl

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


gwahoddiad Ymweliad Bl. 3 a 4 2018

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


gwahoddiad Rownderi 2018

Gem 'gyfeillgar' o rownderi rhwng staff CA2 a blwyddyn 6 - bu i Blwyddyn 6 guro o 3 rownder, er cysidro bod 40 yn fwy ohonynt na'r staff!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


gwahoddiad Lluniau enillwyr Tlws Tarian Steffan 2018

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


gwahoddiad Jump Rope for Heart

Mae Blwyddyn 3 a 4 wedi bod wrthi yn sgipio i gasglu arian i'r British Heart Foundation.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


gwahoddiad Prom 2018 12/07/18

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Diwrnod Mabolgampau Cyfnod Sylfaen 12/07/18

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant Diwrnod Mabolgampau CA2 28/06/18

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant Ymweliad CS 21/06/18

Amueddfa Lloyd George, Llanystumdwy

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant Bl.6 Plas Heli 8/9/17

Taith Baton Gemau Gymanwlad Y Traeth Aur 2018

Cliciwch yma i weld mwy o luniau (linc yma yn fuan...)


plant PROM Blwyddyn 6 2017

Cynhaliwyd Prom blynyddol Blwyddyn 6 ar nos Fawrth, Gorffennaf 11eg 2017.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant Gweithdy Celf Catrin Williams - Gorffennaf 2017

Blwyddyn 5 yn mwynhau creu baneri hefo'r artist Catrin Williams i ddathlu ymweliad Baton Gemau'r Gymanwlad i Bwllheli ar Medi 8fed.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant Clwb Codio Bl.5 a 6 2017

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant Ymweliad PC Owen - Blwyddyn 5 2017

Blwyddyn 5 yn dysgu mwy am waith yr heddlu.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau (yn dod yn fuan)


plant Blasu Bywyd yng Ngholeg

Yn ystod mis Mai bu disgyblion blwyddyn 6 yn blasu bywyd yng Ngholeg Meirion Dwyfor. Cafwyd tri diwrnod arbennig ar y safloedd yn Nolgellau, Pwllheli a Glynllifon. Diolch i'r Coleg am drefnu gweithgareddau mor ddifyr.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant 'Makey-Makey' yn Coleg Meirion Dwyfor

Ar Ebrill y 7fed cafodd plant blynyddoedd 5 a 6 llawer o hwyl yn defnyddio meddalwedd 'Makey-Makey' yng Ngholeg Meirion Dwyfor, Pwllheli.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant Celf a Chrefft yr Urdd

Dyma luniau o waith gorffenedig y plant. Ymdrech ardderchog gan bawb a phob un wedi mwynhau.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant Ffair Wanwyn

Trefnodd disgyblion blwyddyn 6 Ffair Wanwyn er mwyn casglu arian tuag at eu taith addysgol i Gaerdydd ym mis Ebrill. Bu'n llwyddiannus iawn a casglwyd dros £800! Diolch yn fawr i bawb am gefnogi.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plantShari Pollitt

Cafwyd llawer o hwyl gyda Shari Pollitt yn dawnsio Symba yn yr Urdd nos Fercher 2-2-17.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plantDisgo Santes Dwynwen

Cafwyd llawer o ddawnsio a mwynhau yn disgo Santes Dwynwen, clwb yr Urdd, nos Fercher 25 ain o Ionawr.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plantCode Club 2016 Bl.5 a 6

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plantBocsys Nadolig 2016

Bu'r plant yn brysur yn llenwi hen focsys esgidiau gyda anrhegion i gefnogi ymgyrch Teams4u sy'n rhannu'r rhoddion rhwng plant tlotaf dwyrain Ewrop. Yn yr ysgol casglwyd 70 o focsys i gyd.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plantRoald Dahl

Ar Fedi'r 13eg, bu'r disgyblion yn dathlu pen blwydd Roald Dahl yn 100 mlwydd oed gan wisgo i fyny fel cymeriad o un o'r lyfrau.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plantDiwrnod Ffrengig

Ar Fehefin y 10fed bu'r disgyblion yn dathlu Cymru yn yr Ewro 2016 drwy gynnal diwrnod Ffrengig yn yr ysgol. Cafwyd cinio arbennig a gwisgodd y plant ddillad Ffrengig.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plantPosteri buddugol

Cynhaliwyd cystadleuaeth gan Arriva Cymru i bwysleisio diogelwch ar y cledrau. Arlunwyr y posteri buddugol oedd Elin Liebig, Ela Jones, Efa Williams a Cassie Ogilvy. Mae'r posteri i'w gweld yn yr orsfa drenau ym Mhwllheli.


plantDiwrnod y Llyfr 2016

03/03/2016

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plantSiwmperi Nadolig

Roedd yr ysgol yn lliwgar iawn gyda pawb yn gwisgo eu siwmperi Nadolig dydd Gwener, Rhagfyr 18fed.
Casglwyd £293 tuag at Ward Alaw, Ysbyty Gwynedd.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plantSioeau Nadolig 2015

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plantTrip i Ynys Enlli
Hydref 2015

Disgyblion blynyddoedd 5 a 6 yn mwynhau eu diwrnod arbennig ar Ynys Enlli.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plantPlant Mewn Angen 2015

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

Diwrnod i'r Brenin Blwyddyn 5 a 6 Hydref 14-15, 2015

Cafodd Blwyddyn 5 a 6 gyfle i gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau ym Mhlas Glyn y Weddw oedd yn cyd-fynd â'r thema Ynys Enlli.

Bu'r plant mewn gweithdy chwarae rôl, gweithdy Celf gyda Tess Urbanska, gweithdy rapio gydag Ed Holden a thaith tywys o amgylch y plas a'r winllan.

Cliciwch yma i weld mwy o luniaugenethGweithdy Celf Tess Urbanska Blwyddyn 5 a 6
Hydref 14-15, 2015

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


puppets

Gweithdai Chwarae Rôl
09.10.15

Bu Blwyddyn 5 a 6 yn cymryd rhan mewn gweithdai chwarae rôl Brenin Enlli fel rhan o'r thema Ynys Enlli y tymor hwn.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

Sioe Ailgylchu Brodyr Gregory
26/3/15

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

PROM Blwyddyn 6 2015

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

Ymweliad Prifysgol Bangor Bl.6
16/9/15

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

Diwrnod y Llyfr 2015
05/3/15

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

Code Club Bl.5 a 6 2015

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

Eclips yr Haul
20/03/15

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

Ivor Goodsite - Chwefror 2015

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

plant

Diwrnod Plant Mewn Angen 2014
14/11/14

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

Dydd y Cofio
11/11/14

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

Code Club Bl.5 a 6 2014

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

clawrYmweliadau Cestyll Bl. 5a6

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


clawrPlas Menai 2020

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


clawrYmweliad Blwyddyn 5 i Blas Tan y Bwlch

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


clawrTrip Dosbarthiadau HW/KRJ (Haf 2019)

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


clawrTrip Dosbarth FfLl (Haf 2019)

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


clawrTrip Blwyddyn 5 a 6 (Haf 2019)

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


clawrTrip Blwyddyn 3 a 4 (Haf 2019)

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plantTrip Dosbarth NVJ/EHH (Haf 2019)

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plantFferm Gwningod

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plantTrip i Ynys Enlli
Hydref 2015

Disgyblion blynyddoedd 5 a 6 yn mwynhau eu diwrnod arbennig ar Ynys Enlli.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

Diwrnod i'r Brenin Blwyddyn 5 a 6 Hydref 14-15, 2015

Cafodd Blwyddyn 5 a 6 gyfle i gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau ym Mhlas Glyn y Weddw oedd yn cyd-fynd â'r thema Ynys Enlli.

Bu'r plant mewn gweithdy chwarae rôl, gweithdy Celf gyda Tess Urbanska, gweithdy rapio gydag Ed Holden a thaith tywys o amgylch y plas a'r winllan.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

Taith Blwyddyn 2 o amgylch tref Pwllheli Medi 2015

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

Trip Portmeirion - Blwyddyn 3
2015

 

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

Taith Gerdded Llanbedrog - Blwyddyn 6 6/3/15

 

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

Ymweliad Blwyddyn 5 - Plas Tan-y-Bwlch
11-12/3/15

 

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

Glan-llyn Blwyddyn 5 a 6 2015

 

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

Taith Blwyddyn 6 i Gaerdydd
Ebrill 13-15 2015

 

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


plant

Ymweliad Blwyddyn 5 a 6 â Chastell Caernarfon
01/10/14

 

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau